Kinderen zijn kwetsbaar. Daarom geeft Compassion wereldwijd prioriteit aan de bescherming van kinderen in de projecten. We doen wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat de kinderen in onze projecten beschermd worden en in veiligheid kunnen opgroeien.

De situatie in de landen waar wij werken

Die bescherming is hard nodig: uit cijfers van Unicef blijkt dat 1 op de 6 kinderen opgroeit in extreme armoede. Dat zijn wereldwijd 356 miljoen kinderen die moeten leven van $ 2,15 per dag. Door de extreme armoede ontstaan stress en zorgen en is er weinig hoop op een betere toekomst. Misbruik en uitbuiting liggen daardoor op de loer en dat is een groot risico voor deze kinderen. Uit cijfers blijkt dat kinderen in armoede vaak te maken hebben met geweld en mishandeling, maar ook met mensenhandel, kinderarbeid, kind-huwelijken en Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV).

De inzet van Compassion

We zetten ons op verschillende manieren in voor de veiligheid van kinderen.

Icoon van een hand die twee kinderen vasthoudt.

Voorzorgsmaatregelen

Goede bescherming van kinderen begint met preventie. Dat betekent dat in ieder land voorzorgsmaatregelen worden genomen om de kans op misbruik en geweld zo klein mogelijk te maken:

 • Voordat medewerkers voor Compassion aan de slag gaan, worden ze altijd eerst gescreend en er wordt kritisch gekeken naar hun persoonlijke vaardigheden en eigenschappen.
 • Alle Compassion-medewerkers ondertekenen de Gedragscode ter bescherming van kinderen en jongeren waarin beschreven staat hoe ze met de kinderen moeten omgegaan. Medewerkers beloven hiermee onder andere dat ze kinderen nooit verbaal of emotioneel zullen vernederen, dat ze hen geen pijn zullen doen, geen ongepaste taal zullen gebruiken en nooit misbruik van kinderen zullen maken, fysiek of seksueel.
 • Ook bezoekers en sponsors die projecten bezoeken vragen we om de gedragscode te ondertekenen. Het is in verband met de veiligheid van de kinderen en die van bezoekers en sponsors bijvoorbeeld ook niet toegestaan om direct contact te hebben met kinderen via social media.
 • Binnen de projecten is veel sociale controle. We proberen bijvoorbeeld te voorkomen dat medewerkers, sponsors of andere mensen alleen zijn met een kind in een afgesloten ruimte.
 • Elk land stelt een lokaal actieplan op voor kinderbescherming met daarin de protocollen en strategieën tegen kindermishandeling. Daarin staat onder andere vermeld wat (on)gepast gedrag is, wat de richtlijnen zijn voor bezoek aan de projecten en wat medewerkers moeten doen als er melding wordt gemaakt van kindermisbruik.

Bewustwording

Een kernwaarde in ons sponsorprogramma is dat kinderen in de ogen van God belangrijk zijn en dat ze daarom geliefd zijn en verzorgd en beschermd moeten worden. Samen met de lokale kerk willen we kinderen beschermen tegen misbruik en uitbuiting door:

 • te zorgen voor een  positieve, veilige omgeving, waar kinderen kunnen leren en spelen;
 • de actieve betrokkenheid van liefdevolle volwassenen om hen heen die de kinderen altijd met respect en integriteit behandelen;
 • het hanteren van de Bijbelse richtlijnen voor menselijke relaties. Die zijn het uitgangspunt en gaan boven culturele gewoontes en tradities. Een mooi voorbeeld daarvan is het werk dat Florence doet in Kenia. Dankzij haar inzet hebben inmiddels meer dan 431 meisjes geen VGV (Vrouwelijke Genitale Verminking) ondergaan.

Training en onderwijs

Met training en onderwijs richten we ons niet alleen op projectmedewerkers, maar ook op kinderen en ouders:

 • Projectmedewerkers leren alert te zijn op symptomen van misbruik en geweld. Soms zijn die heel duidelijk, bijvoorbeeld als een kind onder de blauwe plekken zit. In veel gevallen is misbruik minder zichtbaar en is er maar een subtiele verandering in het gedrag van een kind merkbaar: kinderen gedragen zich opeens teruggetrokken of juist heel agressief. We trainen medewerkers om scherp te observeren en goed te luisteren.
 • Kinderen die deelnemen aan onze projecten krijgen les over gezonde grenzen. Met een pop leren ze wat een gepaste manier van met elkaar omgaan is. Mag iemand tegen je schreeuwen, je slaan of je aanraken onder je kleding? De lessen sluiten aan bij de leeftijd en levensfase van het kind. Ze leren wat de omgangsvormen binnen het project zijn, maar ook daarbuiten.
 • Kinderen leren wat ze moeten doen wanneer ze met misbruik te maken krijgen. Hun melding wordt onmiddellijk onderzocht en kinderen die slachtoffer zijn geworden van misbruik krijgen ondersteuning. Wanneer misbruik aan het licht komt, werkt Compassion samen met de overheid en andere organisaties zoals IJM (International Justice Mission). Daarnaast biedt Compassion directe hulp aan kinderen die mishandeld en/of misbruikt worden in de vorm van juridische bijstand, opvang, psychologische hulp en traumaverwerking.
 • Ouders hebben een cruciale rol in de verzorging van hun kinderen. Daarom krijgen ouders en verzorgers coaching en training in de opvoeding en het beschermen van hun kinderen. Compassion wil hen ondersteunen in die verantwoordelijkheid om zo hun gezinsleven te versterken.

Melden

De lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen staat voorop. Medewerkers zullen daarom bij signalen of meldingen altijd direct actie ondernemen en vervolgens experts en/of de autoriteiten inschakelen.
Ook bezoekers en sponsors moedigen we aan om signalen en observaties met Compassion te delen, bijvoorbeeld wanneer ze tijdens een bezoek getuige zijn van een incident, of als ze vermoeden dat een kind iets van misbruik heeft meegemaakt.

Dat geldt ook voor onze sponsoren die op basis van brieven vermoedens hebben. Het is belangrijk om signalen door te geven.

Child Protection op reis

Er zijn twee manieren om een kind dat je ondersteunt of een Compassion-project te bezoeken:

 • op een door Compassion georganiseerde reis
 • tijdens een individueel bezoek

Houd hierbij deze belangrijke zaken in gedachten:

 • Onze nationale kantoren en Compassion projecten ontvangen geen bezoek dat niet vantevoren is goedgekeurd.
 • We behouden ons het recht voor om een bezoek af te wijzen als dat niet in het belang van het kind is.
 • Een bezoek moet altijd eerst officieel aangemeld zijn bij Compassion Nederland.

Voordat je op bezoek gaat bij je sponsorkind of meegaat op reis met Compassion, is het volgende van belang:

 • Meld je bezoek aan via Compassion Nederland.
 • Overleg een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is dan vier jaar en gescreend op categorie 84.
 • Lees en teken de Gedragscode ter bescherming van kinderen en jongeren.
 • Bekijk hieronder de video over hoe wij kinderen beschermen.

Hoop

Gelukkig zien we dat onze aanpak werkt en dat geeft hoop! In Kenia is Child Protection Specialist Brenda Etukei met haar team verantwoordelijk voor 115.278 kinderen in 407 Compassion-projecten. Brenda vertelt: “We hebben veel besnijdenissen kunnen voorkomen bij jonge meisjes. Er zijn kinderen bevrijd uit mensenhandel, daders zijn opgepakt en veroordeeld. Ik heb nu een paar keer meegemaakt dat er een situatie aan het licht kwam doordat een kind symptomen herkende van misbruik bij een klasgenootje. Ik ben ontzettend trots op deze kinderen. Ze hebben behoefte aan bescherming en willen dat ook voor hun vrienden. De bescherming van een kind heeft altijd onze prioriteit.”

Bronnen