Wat we moesten doen

Als gevolg van toenemend geweld en politieke instabiliteit zijn communicatie, transport en bankdiensten in de tweede helft van 2021 helemaal stil komen te liggen en konden we geen ondersteuning meer bieden aan de Compassion-projecten in de regio’s Tigray en Oost-Amhara. Compassion heeft hierdoor de moeilijk beslissing genomen om haar activiteiten in dat deel van het land in november 2021 te onderbreken. Onze hoop en gebed is dat het contact met de kerken zo snel mogelijk kan worden hersteld en we ons programma in de projecten weer kunnen opstarten.

De projecten en ons nationaal kantoor in Ethiopië focussen op de specifieke behoeften van kinderen, jongeren en families in het conflictgebied. Dit betekent dat het programma daar waar het kan (zoals in de gebieden waar het conflict nog weinig invloed heeft op het dagelijkse leven) doorgaat, maar daar waar dat moeilijk is de projecten doen wat ze kunnen om voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen, families en medewerkers te zorgen. Het betekende ook dat eind 2021 tijdelijk het ontvangen van sponsorbrieven en het besteden van giften in heel Ethiopië stil lag.

Iedereen die een kind sponsort in Ethiopië is in december 2021 via e-mail over de situatie geïnformeerd. Sponsors die een kind sponsoren in een van de projecten die hun activiteiten moeten onderbreken, worden hiervan op de hoogte gebracht zodra wij die informatie ontvangen. Ook als de projecten weer open gaan en het bezorgen van brieven en giften weer mogelijk is, laten we dat via e-mail weten.

Wanneer het kind dat je sponsort direct is geraakt door de gevolgen van het conflict dan sturen we je zodra we dat horen een e-mail. Hoor je niets dan is hij of zij veilig en krijgt de hulp die nodig is om het dagelijkse leven weer op te pakken en om te gaan met wat er afgelopen maanden is gebeurd.

Wat we intussen nog wel kunnen doen

Toen het nog mogelijk was hebben we zoveel mogelijk onze medewerkers vooruit betaald en de projecten van fondsen voorzien om de kinderen en families die niet op de vlucht zijn, te helpen bij hun dagelijkse behoeften.
Compassion heeft in 2021 via een vertrouwde partnerorganisatie humanitaire noodhulp gefinancierd voor 100.000 mensen in het noorden van Ethiopië. Zij zorgen ervoor dat de bevolking voedselpakketten, schoolbenodigdheden, hygiënekits voor meisjes en traumabegeleiding ontvangen, zo snel als de wisselende situatie en de verhoogde risico’s het toelaten.

Actuele situatie

In december heeft het conflict zich weer beperkt tot de regio Tigray. Dit betekent dat er nog veel onrust is langs de grens met dit gebied, maar dat de communicatie met de projecten in de regio Oost-Amhara weer is hersteld en daar de bankdiensten en internet weer beschikbaar zijn. In januari 2022 hebben onze collega’s in de projecten hard gewerkt en een goed beeld gekregen van de impact op de 6.000 kinderen, hun families, medewerkers en de 25 kerkpartners. Bijna alle kinderen en families zijn weer in beeld en er wordt gekeken welke fysieke en psychologische hulp er nodig is. Onze kerkpartners zorgen voor voedsel, onderdak, medische hulp en traumabegeleiding. Op de langere termijn zullen maatschappelijk werkers in de gemeenschappen worden ingezet om de samenleving te ondersteunen. Inmiddels is in Oost-Amhara het normale Compassion-programma weer hervat.

Ook de briefwisseling tussen sponsors en kinderen is in heel Ethiopië, met uitzondering van de regio Tigray, weer opgestart. Al zullen brieven naar en van kinderen in projecten die gesloten zijn geweest er nog steeds wat langer over kunnen doen. Het blijft een wankel evenwicht en de eerste focus van de medewerkers is op de veiligheid en het welzijn van de kinderen en de gezinnen.

Door de afkondiging van een ‘humanitaire wapenstilstand’ kon er op 1 april voor het eerst in 2022 een VN-hulpkonvooi Tigray binnen om de bevolking voedsel en andere hulp te bieden. Ondanks deze hoopvolle ontwikkelingen is er nog geen contact mogelijk met de 12 Compassion-projecten en de aan hen verbonden families en kinderen in de regio.

Gebed voor Ethiopië

Als een situatie zo groot is en we voelen ons aan de zijlijn staan dan mogen we vertrouwen dat God niet loslaat. Dat Hij kan ingrijpen en vrede geven. Laat dat ons gebed zijn voor de bevolking van Ethiopië. Ook danken we voor de mogelijkheid een deel van de getroffen projecten weer te openen en er voor de kinderen en gezinnen te zijn.

Voorbeeld gebeden

 • Verootmoedig je voor God

  Verootmoedig je voor God en stem af op Zijn woord dat hij almachtig is en Zijn schepping bewaart. Bid met Jeremia 32:17 (NBV): ‘Ach Heer, mijn God, U hebt met Uw grote kracht, met Uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk.’

  God, u bent de Maker van hemel en aarde. U hebt de wereld gemaakt en alles erin en wij erkennen Uw gezag over dit alles. Bij U is niets onmogelijk. U spreekt en de dingen krijgen vorm. U spreekt en de zee luistert. U spreekt en mensen worden wonderbaarlijk gevoed en geleid. We bidden voor onze broeders en zusters in Ethiopië en in vol vertrouwen vragen wij U om vrede over het land uit te spreken. Wil zien op de vermoeiden en zwakken en breng ze naar een plaats van rust en veiligheid. Laat Uw hart uitgaan naar het land en de bevolking. Wees genadig en geeft vrede. In de naam van Jezus. Amen.

 • Bid voor veiligheid

  Bid voor de veiligheid van kinderen en families, voor de bevolking van Ethiopië met de woorden van Psalmen 32:7 (NBV): ‘Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding.’

  Heer Jezus, we vragen U om de schuilplaats te zijn voor alle kinderen en families die te maken hebben met de onrust in Ethiopië. Die moesten vluchten, nauwelijks te eten hebben, van wie het dagelijks leven compleet op de kop staat, die trauma hebben opgelopen door het geweld, geliefden moeten missen. Bescherm ze. Verlos ze. Sla Uw armen om hen heen. Amen.

 • Bid een belofte

  Bid de krachtige belofte van Psalmen 41:1 over de kerkpartners die in deze moeilijke omstandigheden toch proberen uit te reiken naar de kinderen en families. ‘Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven.’ (NBV)

  Heer, we bidden voor onze kerkpartners die hun leven hebben toegewijd aan het dienen van de kinderen in Ethiopië die in extreme armoede leven. We vragen U hen te zegenen en Uw hand als bescherming over hen te houden. Geef hen Uw kracht en troost om geduldig en moedig hun last te dragen nu door het conflict hun missie een nog grotere uitdaging wordt. Amen.

 • Bid om ingrijpen

  Bid dat God zal ingrijpen om het conflict te beëindigen en vrede te brengen in Ethiopië. Dank ook dat dit in de regio Amhara al werkelijkheid is geworden en we ons werk weer kunnen oppakken.  Dank dat er weer humanitaire hulp mogelijk is in de regio Tigray en bid dat deze veilig, voldoende en voor lange termijn is. Gebruik hiervoor de woorden van Psalmen 46:9-11 (NBV): ‘Kom en zie wat de Heer heeft gedaan, verbijsterend is wat Hij op aarde verricht: wereldwijd bant Hij oorlogen uit, bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij, wagens verbrandt Hij in het vuur. ‘Staak de strijd, erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

  Heer, we prijzen U omdat U de macht hebt een einde te maken aan het geweld in Ethiopië. U heeft de overwinning behaald. Die wetenschap maakt ons stil om de almacht van Uw Naam. Wij vragen om Uw krachtig ingrijpen in het conflict in Ethiopië. Breek de boog en verbrijzel de speer die de kinderen en hun families, die U via sponsoring aan ons hebt toevertrouwd, bedreigt. We bidden moedig om vrede in Jezus’ naam. Dank voor de eerste tekenen van rust voor de kinderen en gezinnen in de regio Amhara. Amen.

  Laten we, terwijl we bidden voor Ethiopië, aan Gods beloften denken en moedig vragen om zijn herstel van de vrede. Bid met de woorden van Jesaja 2:4 (NBV): ‘Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.’

  Here God, we verlangen naar de dag dat mensen over de hele wereld hun wapens neerleggen en Uw vrede gaan uitdragen. U hebt beloofd om recht te spreken tussen de volken en een oordeel te vellen over machtige naties die met elkaar de strijd aan gaan. We bidden moedig dat Uw belofte van vrede spoedig in het land Ethiopië zal worden vervuld, zodat de boodschap van Jezus’ bevrijding zich ongehinderd kan blijven verspreiden en Uw werk van herstel in dit prachtige land door kan gaan. Dank dat er humanitaire hulp op gang kwam naar de regio Tigray. Wilt U het zegenen en overvloedig laten zijn en mag het standhouden. Dank dat U rust liet komen in de regio Amhara, dat we daar weer contact hebben met de projecten en onze kerkpartners hun bediening in de gemeenschappen weer kunnen oppakken. Amen.

 • Bid voor hersteld contact

  Bid dat we snel weer contact hebben met alle projecten in Ethiopië en weer zicht krijgen op het welzijn van alle kinderen, families en medewerkers die God in dit land aan ons verbonden heeft. En dat we hen weer kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben om op te groeien als kinderen van de Vader die we samen dienen. Dank voor het contact dat is hersteld in Oost-Amhara, dat bijna alle kinderen en gezinnen veilig zijn en de projecten weer open. Vraag om kracht voor wie moesten vluchten, naasten verloren, geen huis meer hebben of bezittingen kwijtraakten.

 • Bid voor gezondheid

  Bid voor de gezondheid van de kinderen, de medewerkers en hun families. Bid indringend als je voor je maaltijd bidt. Overweeg om te vasten en tijdens het overslaan van de maaltijd te bidden voor de grote tekorten aan voedsel in Ethiopië. Een situatie die door het conflict verder verslechtert. Denk aan de mannen, vrouwen, jongens en meisjes die honger hebben, met de belofte van God uit Psalmen 145:16 (NBV): ‘Gul is Uw hand geopend, U vervult het verlangen van alles wat leeft.’
  Tegelijk willen we danken dat we in oktober 2021 via een betrouwbare partner noodhulp hebben kunnen verlenen in het conflictgebied. De Heer zegt in Jesaja 43:19 (NBV): ‘Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.’

  Vader in de hemel, we komen voor U namens iedereen die onvoorstelbare moeiten doorstaat in Ethiopië. Zie hun honger, heb medelijden en open Uw hand om hen te voorzien van hun dagelijkse eten en drinken. We kennen de verhalen uit de Bijbel hoe U vaak op een wonderlijke manier voor mensen heeft gezorgd en we weten dat U dit opnieuw kunt doen. We vragen u: haal alle moeilijkheden en onmogelijkheden weg die tussen deze mensen en hun volgende maaltijd staan. Wilt U voorzien, en Uw troost en liefde over de bevolking van Ethiopië uitstorten. Vader dank U wel dat U in tijden van wachten nooit stopt met werken. Wij prijzen u omdat U de God bent die een weg maakt in de woestijn en water geeft in de wildernis. Er is niets onmogelijk voor U. We bidden in geloof voor de veiligheid van onze partners en voor de succesvolle levering van hulp aan de mensen in Ethiopië. We zien daarin Uw wonderbaarlijke leiding en almacht, een verhoring op vele gebeden. En we bidden met klem of U die de komende tijd wil blijven geven, omdat U een God bent die opmerkt en ziet. We houden van U en vertrouwen op U. Amen.

Verootmoedig je voor God en stem af op Zijn woord dat hij almachtig is en Zijn schepping bewaart. Bid met Jeremia 32:17 (NBV): ‘Ach Heer, mijn God, U hebt met Uw grote kracht, met Uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk.’

God, u bent de Maker van hemel en aarde. U hebt de wereld gemaakt en alles erin en wij erkennen Uw gezag over dit alles. Bij U is niets onmogelijk. U spreekt en de dingen krijgen vorm. U spreekt en de zee luistert. U spreekt en mensen worden wonderbaarlijk gevoed en geleid. We bidden voor onze broeders en zusters in Ethiopië en in vol vertrouwen vragen wij U om vrede over het land uit te spreken. Wil zien op de vermoeiden en zwakken en breng ze naar een plaats van rust en veiligheid. Laat Uw hart uitgaan naar het land en de bevolking. Wees genadig en geeft vrede. In de naam van Jezus. Amen.

Bid voor de veiligheid van kinderen en families, voor de bevolking van Ethiopië met de woorden van Psalmen 32:7 (NBV): ‘Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding.’

Heer Jezus, we vragen U om de schuilplaats te zijn voor alle kinderen en families die te maken hebben met de onrust in Ethiopië. Die moesten vluchten, nauwelijks te eten hebben, van wie het dagelijks leven compleet op de kop staat, die trauma hebben opgelopen door het geweld, geliefden moeten missen. Bescherm ze. Verlos ze. Sla Uw armen om hen heen. Amen.

Bid de krachtige belofte van Psalmen 41:1 over de kerkpartners die in deze moeilijke omstandigheden toch proberen uit te reiken naar de kinderen en families. ‘Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven.’ (NBV)

Heer, we bidden voor onze kerkpartners die hun leven hebben toegewijd aan het dienen van de kinderen in Ethiopië die in extreme armoede leven. We vragen U hen te zegenen en Uw hand als bescherming over hen te houden. Geef hen Uw kracht en troost om geduldig en moedig hun last te dragen nu door het conflict hun missie een nog grotere uitdaging wordt. Amen.

Bid dat God zal ingrijpen om het conflict te beëindigen en vrede te brengen in Ethiopië. Dank ook dat dit in de regio Amhara al werkelijkheid is geworden en we ons werk weer kunnen oppakken.  Dank dat er weer humanitaire hulp mogelijk is in de regio Tigray en bid dat deze veilig, voldoende en voor lange termijn is. Gebruik hiervoor de woorden van Psalmen 46:9-11 (NBV): ‘Kom en zie wat de Heer heeft gedaan, verbijsterend is wat Hij op aarde verricht: wereldwijd bant Hij oorlogen uit, bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij, wagens verbrandt Hij in het vuur. ‘Staak de strijd, erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

Heer, we prijzen U omdat U de macht hebt een einde te maken aan het geweld in Ethiopië. U heeft de overwinning behaald. Die wetenschap maakt ons stil om de almacht van Uw Naam. Wij vragen om Uw krachtig ingrijpen in het conflict in Ethiopië. Breek de boog en verbrijzel de speer die de kinderen en hun families, die U via sponsoring aan ons hebt toevertrouwd, bedreigt. We bidden moedig om vrede in Jezus’ naam. Dank voor de eerste tekenen van rust voor de kinderen en gezinnen in de regio Amhara. Amen.

Laten we, terwijl we bidden voor Ethiopië, aan Gods beloften denken en moedig vragen om zijn herstel van de vrede. Bid met de woorden van Jesaja 2:4 (NBV): ‘Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.’

Here God, we verlangen naar de dag dat mensen over de hele wereld hun wapens neerleggen en Uw vrede gaan uitdragen. U hebt beloofd om recht te spreken tussen de volken en een oordeel te vellen over machtige naties die met elkaar de strijd aan gaan. We bidden moedig dat Uw belofte van vrede spoedig in het land Ethiopië zal worden vervuld, zodat de boodschap van Jezus’ bevrijding zich ongehinderd kan blijven verspreiden en Uw werk van herstel in dit prachtige land door kan gaan. Dank dat er humanitaire hulp op gang kwam naar de regio Tigray. Wilt U het zegenen en overvloedig laten zijn en mag het standhouden. Dank dat U rust liet komen in de regio Amhara, dat we daar weer contact hebben met de projecten en onze kerkpartners hun bediening in de gemeenschappen weer kunnen oppakken. Amen.

Bid dat we snel weer contact hebben met alle projecten in Ethiopië en weer zicht krijgen op het welzijn van alle kinderen, families en medewerkers die God in dit land aan ons verbonden heeft. En dat we hen weer kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben om op te groeien als kinderen van de Vader die we samen dienen. Dank voor het contact dat is hersteld in Oost-Amhara, dat bijna alle kinderen en gezinnen veilig zijn en de projecten weer open. Vraag om kracht voor wie moesten vluchten, naasten verloren, geen huis meer hebben of bezittingen kwijtraakten.

Bid voor de gezondheid van de kinderen, de medewerkers en hun families. Bid indringend als je voor je maaltijd bidt. Overweeg om te vasten en tijdens het overslaan van de maaltijd te bidden voor de grote tekorten aan voedsel in Ethiopië. Een situatie die door het conflict verder verslechtert. Denk aan de mannen, vrouwen, jongens en meisjes die honger hebben, met de belofte van God uit Psalmen 145:16 (NBV): ‘Gul is Uw hand geopend, U vervult het verlangen van alles wat leeft.’
Tegelijk willen we danken dat we in oktober 2021 via een betrouwbare partner noodhulp hebben kunnen verlenen in het conflictgebied. De Heer zegt in Jesaja 43:19 (NBV): ‘Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.’

Vader in de hemel, we komen voor U namens iedereen die onvoorstelbare moeiten doorstaat in Ethiopië. Zie hun honger, heb medelijden en open Uw hand om hen te voorzien van hun dagelijkse eten en drinken. We kennen de verhalen uit de Bijbel hoe U vaak op een wonderlijke manier voor mensen heeft gezorgd en we weten dat U dit opnieuw kunt doen. We vragen u: haal alle moeilijkheden en onmogelijkheden weg die tussen deze mensen en hun volgende maaltijd staan. Wilt U voorzien, en Uw troost en liefde over de bevolking van Ethiopië uitstorten. Vader dank U wel dat U in tijden van wachten nooit stopt met werken. Wij prijzen u omdat U de God bent die een weg maakt in de woestijn en water geeft in de wildernis. Er is niets onmogelijk voor U. We bidden in geloof voor de veiligheid van onze partners en voor de succesvolle levering van hulp aan de mensen in Ethiopië. We zien daarin Uw wonderbaarlijke leiding en almacht, een verhoring op vele gebeden. En we bidden met klem of U die de komende tijd wil blijven geven, omdat U een God bent die opmerkt en ziet. We houden van U en vertrouwen op U. Amen.

Veel gestelde vragen over de situatie in Ethiopië

 • Wat houdt een ‘project suspension’ (onderbreking) in?

  Dit betekent dat er geen mogelijkheid is tot contact met de kerkpartners, medewerkers en families in de door een conflict getroffen regio’s. Vaak zijn bankdiensten niet of beperkt beschikbaar waardoor de projecten geen sponsorbijdragen kunnen ontvangen. Distributie van brieven is niet mogelijk omdat transport onveilig is en kinderen, als ze niet met het gezin op de vlucht zijn, niet veilig naar het project kunnen komen. In zo’n onoverzichtelijke situatie kan ook geen informatie over en brieven van de kinderen gedeeld worden met de sponsor.

 • De situatie in Ethiopië duurde al bijna een jaar.
  Waarom wordt het Compassion-programma eind 2021 onderbroken?

  Het conflict in het noorden van Ethiopië is vanaf het voorjaar van 2021 steeds verder geëscaleerd, totdat in de zomer nauwelijks meer contact mogelijk was met de projecten in Tigray. Sinds de zomer 2021 breidde het conflict zich uit richting het zuiden en daardoor kwam een deel van de regio Amhara daarbij. Hoewel de situatie niet ideaal was, hielden we enige communicatie met onze kerkpartners en konden we de situatie van de kinderen blijven monitoren. Sinds de afkondiging van de noodtoestand begin november was er geen communicatie meer mogelijk met beide regio’s. Zonder toegang of communicatie met de regio’s kunnen we ons kindontwikkelprogramma niet uitvoeren. In januari 2022 is de communicatie met de projecten in Oost-Amhara hersteld. Begin april 2022 werd voor het eerst sinds maanden weer een NV-hulpkonvooi toegelaten in Tigray. De communicatie met de Compassion-projecten kon nog niet worden hersteld.

 • Heeft Compassion contact met de kinderen, families en kerken in de getroffen regio’s?

  Nee. Op dit moment is communicatie in en uit de getroffen regio’s niet mogelijk. Telefoon en internet zijn afgesloten. We kunnen met niemand in de regio Tigray communiceren, de communicatie met de projecten in Oost-Amhara is in januari 2022 hersteld. Ondanks de afkondiging van een ‘humanitaire wapenstilstand’ in maart en een eerste VN-hulpkonvooi begin april hebben we nog geen contact kunnen leggen met de 12 projecten in de regio Tigray.

 • Is de ondersteuning van Compassion niet juist tijdens een crisis enorm nodig?

  De beslissing om ons programma in een conflictgebied te onderbreken is erg moeilijk om te maken. De ontwikkeling en bescherming van kinderen hebben onze hoogste prioriteit en ons hart breekt voor de kinderen, families en kerkpartners en Compassion-medewerkers die zoveel lijden en verlies ervaren in dit conflict. Een onderbreking van het programma is onderdeel van ons rentmeesterschap over de fondsen die ons worden toevertrouwd. In gebed zijn we tot dit besluit gekomen en tegelijk hebben we het verlangen uitgesproken dat het geweld afneemt en de communicatie weer op gang komt zodat we weer in de regio aan de slag kunnen.

 • Welke ondersteuning blijft er tijdens een projectonderbreking?

  Vanaf het begin van het conflict heeft Compassion noodhulp geboden en traumahulpverlening georganiseerd voor kinderen, gezinnen, medewerkers en kerkpartners. We hebben de kerkpartners opgeleid op het gebied van bescherming van de kinderen en gezorgd dat ze toegang hebben tot hulpverlening van de VN en andere organisaties. In conflictgebieden die niet langer toegankelijk zijn voor Compassion, vertrouwen we erop dat onze kerkpartners in de frontlinie zo veel als mogelijk is kinderen blijven beschermen en hen helpen toegang te krijgen tot hulp.

  Compassion werkt samen met kerkgenootschappen en andere vertrouwde partnerorganisaties om humanitaire noodhulp bieden aan kinderen en families die door het conflict uit op de vlucht geslagen zijn. Deze hulp bestaat uit voedselpakketten, schoolbenodigdheden, hygiënekits voor meisjes en traumabegeleiding aan 100.000 vluchtelingen.

 • Zal Compassion binnenkort weer contact kunnen leggen met de projecten en de families?

  Dat is zeker ons biddend verlangen. We kunnen op dit moment geen toezeggingen omdat we niet weten hoelang het conflict in de regio gaat duren. We blijven de situatie volgen en onze sponsors informeren. Ondanks de hoopvolle berichten in de media in maart en april 2022 over een wapenstilstand en een VN-hulpkonvooi hebben we nog geen contact kunnen leggen met de 12 projecten in de regio Tigray.

 • Wat gebeurt er met de sponsorbijdrage tijdens een onderbreking?

  Wanneer de sponsorbijdrages niet bij de projecten en kinderen terecht kunnen komen, wordt het geld veilig voor hen bewaard op het hoofdkantoor van Compassion in Colorado Springs, Amerika. In een normale situatie gaat dit rechtstreeks naar het nationale kantoor (in dit geval Compassion Ethiopië). Zodra het weer mogelijk is om contact te leggen met de getroffen gebieden, zal de sponsorbijdrage alsnog worden verstuurd om de kinderen en de families te ondersteunen. In januari konden we de sponsorbijdrage met terugwerkende kracht overmaken naar de projecten in Oost-Amhara.

 • Moet ik doorgaan met het schrijven van brieven en het overmaken van mijn sponsorbijdrage?

  Voor kinderen die in de conflictgebieden in Ethiopië wonen
  Hoewel we op dit moment je sponsorbijdrage en extra giften niet direct door kunnen sturen naar de projecten en de kinderen, zijn we dankbaar voor je trouw in het overmaken van je giften. We zetten je giften veilig apart op een speciale rekening op ons hoofdkantoor. Je kunt brieven blijven sturen, maar houd er rekening mee dat de brieven worden vastgehouden totdat de communicatie met onze kerkpartners in de getroffen regio’s is hersteld.

  Voor kinderen die naar projecten gaan die tijdelijk gesloten waren en hun activiteiten weer opstarten
  Zodra de onderbreking voorbij is, sturen we de apart gezette giften door naar het project van je sponsorkind(eren) en ook je brieven worden weer doorgestuurd. Houd er wel rekening mee dat de focus van deze projecten ligt bij de veiligheid en het welzijn van de kinderen. Hierdoor kan het langer duren voordat je weer een brief vanuit Ethiopië ontvangt.

  Voor kinderen die in gebieden wonen die nog steeds toegankelijk zijn voor Compassion
  Zolang de banken open blijven, kunnen we je sponsorbijdrage doorsturen naar de projecten. In heel Ethiopië heeft het bezorgen van brieven en besteden van extra giften (bijvoorbeeld verjaardag- of familiegift) eind 2021 tijdelijk stilgelegen. Vanaf januari wordt dit weer opgepakt. Wel blijft de focus van ons nationaal kantoor op de bescherming van kinderen, families en medewerkers die in het land aan Compassion zijn verbonden. Heb je de afgelopen maanden een brief gestuurd of extra gift overgemaakt dan doen we alles wat in ons vermogen ligt om de brief of gift te bezorgen, maar we kunnen geen garantie geven dat deze op korte termijn aankomt. Je kunt brieven blijven sturen, maar houd er rekening mee dat de brieven langer onderweg zijn.

  We vragen je het conflict niet in je brieven ter sprake te brengen. De situatie is extreem gevoelig en het bespreken van de aard van het conflict kan kinderen of gezinnen in gevaar brengen. Als het kind dat je sponsort zelf in de brieven over het conflict schrijft, volgen hier enkele suggesties om je te helpen hierop te reageren:

  • Erken de ernst van de situatie, maar ga niet in op de aard en details van het conflict en lever geen kritiek op de partijen die in het conflict betrokken zijn.
  • Wees gevoelig en zachtaardig en denk goed na over de woorden die je gebruikt.
  • Bemoedig: laat de kinderen weten dat, hoewel je niet precies weet wat ze doormaken, je aan ze denkt. Bemoedigende woorden en Bijbelteksten herinneren hen eraan dat ze niet alleen zijn, schrijf dat je aan hen denkt en voor hen bidt.
  • Bid: laat de kinderen weten dat je regelmatig bidt voor de situatie die ze met je hebben gedeeld. Vertel ze dat je hun naam (en die van familieleden als je die weet) noemt en bij God brengt.

  We vragen ook om je geduld omdat brieven in deze tijd vertraging kunnen oplopen. Blijf wel schrijven, want je kaarten en brieven worden gekoesterd en je bemoedigingen zijn enorm waardevol.

 • Wat kan ik doen?

  Bid alsjeblieft voor vrede in de regio. Bid dat er een einde komt aan het geweld en dat de grenzen open gaan voor hulp aan de bevolking, waaronder de kinderen in de Compassion-projecten en hun families. Bid dat God zal ingrijpen en er vrede komt in Ethiopië.

  Als je bericht hebt gekregen dat het kind dat je sponsort direct is getroffen door de gevolgen van het conflict dan kun je overwegen om een familiegift te geven. Hiermee kan Compassion het gezin helpen met voedsel, onderdak of bezittingen die verloren zijn gegaan.

 • Hoe helpt Compassion bij herstel in de projecten die weer open gaan?

  Het crisis- en responsteam van Compassion Ethiopië hebben de getroffen regio’s die weer toegankelijk zijn bezocht en de medewerkers ter plaatse geholpen om alle kinderen en families weer in beeld te krijgen. Daarbij is een eerste inventarisatie gemaakt van de gevolgen van het conflict op de kinderen en hun families en de kerken, projecten en medewerkers.

  Compassion helpt de lokale kerkpartners om noodhulp te bieden in de vorm van voedsel, eerste levensbehoeften, onderdak en huur, medische zorg en traumaverwerking. Op de langere termijn zal gekeken worden wat de gemeenschappen nodig hebben om hun sociale en economische leven weer op te bouwen. Maatschappelijk werkers zullen met de lokale kerkpartners aan de slag gaan zodat ze hun werk en getuigenis in een veranderde omgeving en in een context van trauma op kunnen pakken en de gemeenschappen kunnen helpen opbouwen.

 • Hoeveel kinderen en jongeren zijn door dit conflict getroffen?

  Zodra communicatie met projecten in een getroffen regio is hersteld, probeert Compassion Ethiopië samen met de lokale kerkpartners zo snel mogelijk een beeld te krijgen van de gevolgen van het conflict voor de kinderen, jongeren en hun families en de medewerkers en projectfaciliteiten. In het gebied Oost-Amhara zijn 6.000 kinderen en jongeren aan Compassion verbonden en van 99% weten we inmiddels wat de gevolgen zijn. Een klein deel is gevlucht en is inmiddels geregisteerd bij een Compassion-project elders in Ethiopië. Een groot deel heeft te maken met schade of verwoesting van hun bezittingen en/of onderkomen en verlies van inkomstenbronnen en oogsten. Het psychologische trauma onder de bevolking is groot.

  Een klein gedeelte van de families hebben te maken met het verlies en gewond raken van ouders/verzorgers of andere naaste familieleden. Wanneer het kind dat jij sponsort dit mee heeft gemaakt dan hoor je dat van ons persoonlijk.

 • Wat doet Compassion om herstel in de regio Amhara te bevorderen?

  Het crisisresponsteam van Compassion Ethiopië heeft regio bezocht om de impact van het conflict op kinderen, jongeren, gezinnen, de medewerkers en de projecten van onze kerkpartners in kaart te brengen.

  Compassion ondersteunt de kerkpartners met fondsen om in hun omgeving directe noodhulp te bieden, waaronder voedsel, eerste levensbehoeften, huisvesting, medische zorg en traumabegeleiding. Vanaf april 2022 hebben meer dan 6.000 kinderen en jongeren, meer dan 24.000 familieleden en meer dan 500 medewerkers op deze manier ondersteuning ontvangen.

  Compassion Ethiopië heeft samengewerkt met het ministerie om meer dan 80 artsen, verpleegkundigen, tandheelkundige specialisten en psychiaters te mobiliseren. Zij zijn naar de regio zijn gereisd om op vrijwillige basis gezondheidsscreening, individuele en groepsbegeleiding en medische behandelingen te bieden aan meer dan 4.400 kinderen en jongeren. Ook worden er meer dan 280 traumatherapeuten getraind en ingezet in de regio voor therapie aan kinderen, jongeren en hun families.