De rol van diaconie in Nederlandse kerken

Het diaconaat binnen kerken vertegenwoordigt vaak het praktisch uitwerken van het geloof. Het is het onderdeel van kerk-zijn dat handen en voeten geeft aan het geloof. De diaconie zorgt voor de gemeente, door zowel financiële middelen als door te voorzien in andere behoeften. Daarnaast dragen de diakenen ook zorg voor mensen die in de omgeving wonen en medegelovigen die verder weg wonen.

Voor veel mensen bestaat er een spanning tussen ‘goed doen’ en ‘evangeliseren’. Als die twee mengen, dan lijkt het alsof er een verborgen agenda heerst. Alsof we gebruik maken van de kwetsbaarheid van mensen om ze het evangelie te kunnen vertellen. Van die spanning had Jezus zelf geen last. In de tijd dat Hij hier op aarde rondliep, gingen voor Hem het onderwijzen en het genezen van zieken hand in hand. Het dienen van Jezus wordt in het Grieks aangeduid met diakonos. Het dienen zoals Jezus dat deed bestaat uit zowel woorden als daden.

De holistische aanpak van Compassion

Bij Compassion omarmen we een holistische aanpak, we geloven in het samengaan van hulp bij materiële nood en hulp bij geestelijke nood. Op een Compassion-project krijgen kinderen toegang tot basiszorg, zoals onderdak, een gezonde maaltijd, schoon drinkwater en medische zorg. Dat gaat hand in hand met Bijbels onderwijs.

“Onze inspanningen om iedereen die in extreme armoede leeft te ondersteunen zijn strategisch onderbouwd We kiezen voor de meest holistische benaderingen, die mensen in armoede de mogelijkheid geven om het leven te ervaren in al zijn volheid zoals God dat voor hen heeft bedoeld: fysiek, sociaal, emotioneel, cognitief en spiritueel. Ik geloof dat dit betekent dat we het evangelie in het middelpunt plaatsen van wat we doen, zodat al onze inspanningen wijzen naar de volledige en holistische verzoening die Jezus brengt.”

Barry Slauenwhite Compassion Canada

Als diaconie ondersteun je deze holistische aanpak en worden kinderen en gezinnen geholpen in zowel materiële en geestelijke behoeften, vanuit de grondslag van het evangelie.

Samenwerking met lokale kerken

In de landen waar Compassion werkt, werken we altijd samen met de lokale kerk. Het is juist de lokale kerk die de omgeving goed kent, de noden in de gemeenschap in kaart kan brengen en vanuit geestelijk oogpunt hier leiding aan kan geven. Dezelfde principes zijn van toepassing op kerken in Nederland, die hun roeping om kwetsbaren te ondersteunen kunnen realiseren door samen te werken met Compassion. . Vanuit de opdracht van Jezus in Handelingen 1:8 worden gelovigen opgeroepen om Jezus’ getuigen te zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Samenwerken met Compassion is een manier voor kerken om handen en voeten te geven aan de opdracht om op te komen voor hen die kwetsbaar zijn.

Focus en groei binnen de diaconie

Met alles wat er dichtbij en ver weg in de wereld aan de hand is, is het soms moeilijk om keuzes te maken voor de doelen die je wilt steunen. Focus aanbrengen op basis van wat je als gemeente belangrijk vindt qua thema (armoede, vervolging, geestelijke groei, achterstand, etc.) of doelgroep (ouderen, jongeren, gezinnen, kinderen) kan helpen. Een keuze geeft helderheid, overzicht en motivatie bij gemeenteleden. En als diaconie kun je zorgen dat resultaten tastbaar worden, want dat wat aandacht krijgt, groeit.

Als je meerdere jaren bij maximaal een handvol organisaties of projecten betrokken bent, dan krijg je als gemeente zicht op de vruchten op de lange termijn. Vruchten bij de groep die je ondersteunt en vruchten in je eigen gemeente. Kindsponsoring, als voorbeeld van een langetermijninvestering, illustreert het belang van een duurzame aanpak.

Wanneer kerken of diaconieën samenwerken met Compassion, kan er een duurzame en vruchtbare relatie ontstaan. Compassion heeft de lokale expertise en mensen en de middelen om kinderen in extreme armoede te helpen binnen hun eigen context. Daarnaast heeft Compassion het verlangen om naast de kerk in Nederland te staan. Er zijn allerlei mogelijkheden vanuit Compassion om het geheel van de kerk te betrekken bij de thema’s waar ze zich voor inzet.

Een aantal voorbeelden op een rijtje:

  • Een Compassion Zondag organiseren. Hierbij kan Compassion een spreker regelen die preekt over gerechtigheid. Ook kan er een oproep worden gedaan aan gemeenteleden om zelf een kind in extreme armoede te gaan sponsoren
  • Een collecte houden
  • Het omarmen en funden van een Compassion-project zoals het Moeder-babyprogramma met impact
  • Als gemeente een ‘maand van gerechtigheid’ houden met preken, Bijbelstudies en acties in de wijk. Hierbij kunnen de YouVersion Leesplannen van Compassion helpen
  • Een inspiratiemiddag of -avond met jongeren samen met Compassion-ambassadeurs
  • Een inspirerende activiteit met kinderen

Heb je zelf ideeën, of wil je graag in gesprek over jouw kerk?