Voordelig doneren door je gift vast te leggen


Gegevens voor je belastingaangifte

Giften aan Compassion die niet schriftelijk zijn vastgelegd via een schenkingsovereenkomst of notariële akte:

Onderstaande gegevens zijn benodigd:
Fiscale naam: Stichting Compassion Nederland
Locatie: Apeldoorn
ANBI status: Ja
Culturele instelling: Nee

Giften aan Compassion die wel schriftelijk zijn vastgelegd via een schenkingsovereenkomst of notariële akte:

Onderstaande gegevens zijn benodigd:
RSIN nummer (fiscaal nummer) van Compassion: 804560316
Transactienummer:

 • Heb je een schenkingsakte die is opgesteld door de notaris, dan is er geen sprake van een transactienummer. Hier kun je een '0' (een nul) invullen.
 • Heb je een schenkingsovereenkomst die na 2014 is vastgelegd door Compassion en jou, dan is er sprake van een transactienummer. Het transactienummer kun je vinden op de schenkingsovereenkomst, tweede pagina onder punt 4. 

Als je bij het aangeven van de periodieke giften niet verder kunt, in het geval van de notariële akte, neem dan contact op met de Belastingdienst.

Woon je in België? Klik dan hier.

Veelgestelde vragen

Ik heb een schenkingsovereenkomst met Compassion, wat kan ik het beste doen als ik ook de verhoogde sponsorbijdrage hierin wil meenemen?

Je kunt voor de verhoogde sponsorbijdrage een extra nieuwe schenkingsovereenkomst aangaan, deze is ook minimaal 5 jaar geldig. Hiervoor vul je het aanvullende bedrag in dat je gaat geven. Uitgaande van €4,- per maand is dat €48,- per jaar.
Het formulier kun je hier downloaden.
Je kunt ook wachten tot je andere schenkingsovereenkomst afloopt en dan een nieuwe afsluiten voor het totaalbedrag.

Hoe vraag ik een onderlinge schenkingsovereenkomst aan?

 • Download hier het formulier 'Overeenkomst Periodieke giften'
 • Onderteken deze overeenkomst. Deze bevat 1 exemplaar voor de schenker en 1 voor de ontvanger).  
 • Stuur beide naar Compassion.
 • Wij vullen de formulieren aan en sturen 1 exemplaar getekend aan je terug.  

Wat zijn periodieke giften?

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van uw inkomen. Hiervoor geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. 

Een gift is een periodieke gift als:

 • je de gift hebt laten vastleggen in een notariële schenkingsakte of een onderlinge schriftelijke overeenkomst
 • je regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI die in de notariële schenkingsakte of onderlinge schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
 • deze bedragen steeds even hoog zijn
 • je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling, de gift stopt uiterlijk bij overlijden. 
 • de ANBI je geen tegenprestatie levert voor de gift

Je hebt de notariële schenkingsakte of onderlinge schriftelijke overeenkomst als bewijsstuk nodig voor de fiscus, die erom kan vragen bij het afhandelen van je aangifte inkomstenbelasting. 

Door het vastleggen van een periodieke gift in een akte/overeenkomst kun je eenvoudig profiteren van belastingvoordeel. Dit scheelt vaak zoveel dat je soms bijna twee keer hetzelfde bedrag kunt geven aan Compassion, zonder dat het extra kosten met zich mee brengt! (Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie.)

Wat zijn de voorwaarden van een schenkingsakte of overeenkomst?

Dit zijn de voorwaarden voor een notariële schenkingsakte of onderlinge schriftelijke overeenkomst:

 • Een akte/overeenkomst wordt opgesteld voor minimaal 5 jaar. 
 • Een akte/overeenkomst die wordt opgemaakt voor onbepaalde tijd is na 5 jaar jaarlijks opzegbaar. 
 • In een akte/overeenkomst wordt een vast bedrag per jaar vastgelegd. Dit bedrag geldt per kalenderjaar. Als je voor 2015 een akte afsluit, dan moet je het volledige jaarbedrag voor het einde van 2015 betalen. 
 • Het is niet mogelijk om de akte/overeenkomst tussentijds te wijzigen, stop te zetten of te verlengen. 
 • Een onderlinge schriftelijke overeenkomst eindigt bij overlijden van jezelf of iemand anders. Dit moet zijn vastgelegd in de overeenkomst.
 • De notariële schenkingsakte kan onder de volgende (standaard)voorwaarden worden beëindigd:
  • Het overlijden van de schenker. 
  • Indien de schenker na verloop van ten minste vijf jaren van het recht van voortijdige beëindiging gebruik heeft gemaakt, eindigt de periodieke uitkering door de beëindiging.
  • Arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de schenker, mits de schenker geen invloed op deze situatie(s) heeft gehad.
  • Faillissement van de begiftigde alsmede bij verlies van de status van algemeen nut beogende instelling door de begiftigde. 
  • De periodieke uitkering is niet overdraagbaar.

 • Indien door één van bovenstaande voorwaarden de akte wordt beëindigd en je als gevolg daarvan niet minimaal 5 jaar je gift hebt betaald, dan voldoe je wel aan de voorwaarden. Je mag alleen de werkelijk betaalde bedragen aftrekken. 
 • Het is mogelijk meerdere akten/overeenkomsten naast elkaar af te sluiten. 
 • Als de akte/overeenkomst afloopt, betekent dit niet automatisch dat je sponsoring ook stopt. Je sponsoring stopt pas als je deze opzegt bij Compassion. 

Hoe werkt de aftrekbaarheid van mijn giften?

Compassion heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor alle giften en donaties aan Compassion aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting voor zover deze giften het drempelbedrag van 1% van je drempelinkomen overstijgen. Tevens geldt een minimum bedrag van € 60 en een maximum bedrag van 10% van je drempelinkomen.  (Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.) Je kunt voor de aftrek alle giften en donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar bij elkaar optellen. 

Bij je aangifte inkomstenbelasting heb je 2 opties om giften aan te geven als aftrekpost, te weten gewone giften en periodieke giften. Voor periodieke giften is het noodzakelijk om deze vast te leggen middels een  notariële schenkingsakte of onderlinge schriftelijke overeenkomst

Hoe vraag ik een notariële schenkingsakte aan?

 • Download hier het volmachtformulier.
 • Vul de volmacht volledig in en onderteken deze (indien van toepassing samen met je echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner).
 • Stuur ons de volmacht samen met een kopie van je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. 
 • Wij controleren de papieren en sturen deze naar de notaris, die vervolgens de schenkingsakte zal opmaken en passeren.
 • Na het passeren van de schenkingsakte, ontvang je een afschrift van deze akte.

Wij hebben een afspraak met een notaris om een akte op te laten stellen tegen gereduceerd tarief. De akte kost € 45 (incl. btw). Wij regelen de opmaak van de akte en nemen ook de kosten van de akte voor onze rekening. 

Hoe ziet een schenkingsakte eruit?

Download hier een voorbeeld van een schenkingsakte.

Is je sponsoring periodiek?

Als je een kind sponsort, beschouwt de Belastingdienst dit niet direct als een periodieke schenking. Er is pas sprake van een periodieke schenking als je je gift voor minimaal 5 jaar in een overeenkomst hebt vastgelegd. Dat kun je op deze pagina doen. Download hier de overeenkomst die je daarvoor in 2-voud moet invullen en ook in 2-voud moet opsturen aan Compassion (deze kun je dan in je aangifte van 2018 meenemen).

Wil je bij het invullen van de overeenkomst extra letten op de volgende punten:

 • Het bedrag dat je invult moet het jaarbedrag zijn van je giften, daarnaast ook graag het bedrag uitschrijven in letters
 • Vraag 2b moet de vanaf datum zijn waarop je de overeenkomst aangaat, dit mag niet met terugwerkende kracht worden ingevuld, als je bijvoorbeeld in maart 2017 besluit een schenkingsovereenkomst aan te gaan met Compassion, dan mag de datum van de eerste uitkering genoemd in de overeenkomst niet voor maart 2017 liggen, – het genoemde totaal bedrag van de overeenkomst hoeft hier niet op aangepast te worden – bij je aangifte over 2017 geef je het gedeelte van voor maart 2017 op onder gewone giften en het gedeelte van na maart 2017 op onder periodieke giften. Het jaar daarna geef je het totaalbedrag van de overeenkomst volledig op onder periodieke giften.

Leg je donatie vast

Omdat Compassion een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, hoeven we geen schenkbelasting te betalen. Door als sponsor je gift(en) voor 5 jaar vast te leggen, kun je voordeliger sponsoren. Je giften zijn dan namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. Dat levert aan 2 kanten winst op: belastingvoordeel voor jou en zekerheid voor Compassion. De hoogte van je voordeel is afhankelijk van je inkomen. In sommige gevallen sponsor je voor hetzelfde bedrag niet 1, maar zelfs 2 kinderen. 

Schriftelijke overeenkomst of notariële akte
Hiervoor moet je je gift in een schriftelijke overeenkomst of notariële schenkingsakte vastleggen. Hiernaast lees je hoe je een overeenkomst of akte aan kunt vragen. We willen je hier graag bij helpen. Lees hiernaast alle details over het vastleggen van je giften en vraag een overeenkomst of akte aan.

Akte opsturen
Stuur je akte op naar (zowel het exemplaar voor de schenker als voor de ontvanger):
Compassion Nederland
Postbus 1340
7301 BN Apeldoorn


Een rekenvoorbeeld


In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat je 1 kind sponsort (€ 396 per jaar), een verjaardagsgift (€ 15) en een familiegift (€ 45) geeft. Je totale gift per jaar is dan € 456.Meer weten?

Wil je meer weten over schenken via een overeenkomst of akte? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder!